Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Na podstawie znowelizowanej ustawy prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozpocznie publikację kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Będą one ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą.

Ponadto zmiany dotyczą wyciągów z opinii o wartości nieruchomości (operatów szacunkowych), które rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster nieruchomości (starostwa powiatowe). Wyciągi z operatów szacunkowych mają być przekazywane w formie elektronicznej przez ePUAP w ciągu 2 miesięcy (obecnie są to 3 miesiące) według określonego wzoru. Zmiany te powinny przyczynić się do bardziej efektywnego pozyskiwania danych o rynku nieruchomości, a w konsekwencji mają służyć wszystkim jego uczestnikom.

Znowelizowana ustawa ma obowiązywać po 90 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Spread the word. Share this post!